Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy


Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

 se bude na ZŠ a MŠ Kopidlno konat:

v pátek 12. dubna 2024 od 13.30 – 15.30 hod v budově u kostela

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2024 dovrší věk 6 let a dále děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

Podmínky přijetí mladších dětí jsou následující:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Co s sebou k zápisu?

  • rodný list dítěte a občanský průkaz zákonných zástupců, v případě cizinců doklad, kterým prokážou, že jsou zákonnými zástupci dítěte.
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů)
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud byl povolen odklad pro minulý školní rok)

Zvažujete odklad povinné školní docházky svého dítěte?

Pokud není dítě pro zahájení školní docházky přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce v termínu zápisu požádat ředitelství školy o odložení povinné školní docházky.

Žádost (www.zskopidlno.cz – zápis do 1. třídy) musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Tedy nejlépe přímo u zápisu. Žádost musí být doložena dvěma doporučujícími posouzeními. Příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Prosíme rodiče, aby se na všechna vyšetření objednali s dostatečným předstihem.

Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Jičíně a na SPC KHK,

pracoviště Jičín - 17. listopadu 861, 506 01 Jičín

Web: www.pppjicin.cz

Tel.: 493 533 505

E-mail: info@pppjicin.cz

Ve školním roce 2024/2025 bude naše škola otevírat jednu první třídu o max. počtu 30 žáků.

V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Kopidlno, stanovil níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2024/2025.

  1. Do první třídy ZŠ a MŠ Kopidlno budou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu v Kopidlně a jeho spádových obcí.
  2. Do první třídy ZŠ a MŠ Kopidlno budou přijímány děti z jiných spádových obcí.

Organizace zápisu:

Zákonný zástupce se dostaví v pátek 12. 4. 2024 mezi 13.30 – 15.30 hod. O přítomnosti dítěte u zápisu rozhodne zákonný zástupce. V případě závažných důvodů neúčasti lze telefonicky domluvit náhradní termín.

Bude-li zákonný zástupce žádat přijetí mladšího dítěte (§ 36,odst.3) školského zákona) či žádat pro své dítě odklad školní docházky (§ 37,odst.3) školského zákona), je vhodné mít již v době zápisu k dispozici požadovaná odborná vyjádření.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů a na webových stránkách školy (www.zskopidlno.cz) a na nástěnce v MŠ Kopidlno. V seznamu bude dítě uvedeno pod číselným kódem, který bude rodičům sdělen při zápisu.

Průběh zápisu:

Administrativní část (povinná) pro zákonné zástupce:

Zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění školní docházky a předloží rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti. V době, kdy zákonní zástupci vyplňují nutné formuláře k přijetí, děti se mohou zúčastnit orientačního testu školní zralosti.

Orientační test školní zralosti:

Probíhá pouze po souhlasu zákonného zástupce. Jeho obsahem je krátký rozhovor (znalost jména, recitace, volné vyprávění), dále grafický projev (podpis, překreslení daných tvarů) a matematická představivost (určení počtu 1 – 10, geometrické tvary, prostorová a pravolevá orientace).

Na základě testu lze posoudit připravenost dítěte pro vstup do školy a zákonnému zástupci podat zpětnou vazbu s případným doporučením, jak dítěti ještě před vstupem do školy pomoci. (cca. 15 minut).

Mgr. Roman Kotlář

ředitel ZŠ a MŠ Kopidlno

 

Štítky:

Výsledek zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023 - 2024.Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023 - 2024.

Datum konání: 14. 4. 2023

V pátek 14. dubna 2023 se v naší škole uskuteční zápis prvňáčků pro školní rok 2023 - 2024. Všechny podrobnosti jsou uvedeny v přílohách.Výsledek zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022 - 2023Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022 - 2023

Datum konání: 8. 4. 2022Výsledek zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022.Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021 - 2022.

Datum konání: 1. 4. 2021 - 30. 4. 2021